Nanatsu no Bitoku

Nanatsu no Bitoku

Series focusing on the angelic counterparts to the demons from Sin: Nanatsu no Taizai.