Jigoku Shoujo 4

Jigoku Shoujo 4

Movie name Other name Year
Jigoku Shoujo 2 Jigoku Shoujo 2 2012
Jigoku Shoujo 3 Jigoku Shoujo 3 2015
Jigoku Shoujo 4 Jigoku Shoujo 4 2017, Summer 2017

Fourth season of Jigoku Shoujo.