Ushio to Tora (TV) 2nd Season (Dub)

Ushio to Tora (TV) 2nd Season (Dub)

Continuation of Ushio to Tora TV series.